NazivKarte
  
Koncept zbirka
rrep

≈ 16  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10202 | Split : Jadransko more ; Kraljevina Jugoslavija / po premeru Hidrografskog ureda mornarice u 1929, 1930, 1933 i 1934, te ranijim podacima
10191 | Split : turistički orijentacioni plan grada sa popisom ulica 1959 / Kotarski Turistički savez Split
10205 | Split : [plan grada]
11349 | Spalato
10206 | Split : plan grada sa popisom ulica, regulaciona osnova razvitka grada, adresar saobraćajnih, turističkih, kulturnih, prosvjetnih, sportskih i zdravstvenih ustanova, trgovački i obrtnički gradski vodič / crtao M. Puhar
10200 | Split : popis ulica, gradski autobusni saobraćaj, plan okolice i Dioklecijanove palače / izradio A. Mehović
10190 | Split 1971 : orijentacioni plan grada ; popis ulica, važnije adrese, grad. autobusni saobraćaj, plan okolice i Dioklecijanove palače / izradio Geoprojekt Split
11333 | Ideal Auto-karta sekcija Split
10204 | Karta administrativne podjele Kraljevine Jugoslavije
10207 | Teritorij oblasnog NOO Dalmacije : legenda : glavna cesta, sporedna cesta, željeznica, željeznica u gradnji. granica oblasti, granica okruga, granica kotara / [NOO Dalmacije]